O MNIE OFERTA BAZA WIEDZY KONTAKT

projekt: musk collective design, wykonanie: 10M
Firma została założona w styczniu 2014 roku jako kolejny etap działalności w branży ubezpieczeniowej.


1. DZIAŁALNOŚĆ POLEGAJĄCA NA ANALIZIE I OCENIE ZAGROŻEŃ W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA POŻAROWEGO I KATASTROFICZNEGO - TZW. INŻYNIERIA RYZYKA.


Działalność na rzecz przedsiębiorstw (klientów towarzystw ubezpieczeniowych) różnych branż – zarówno produkcyjnych, jak i usługowych - oraz brokerów i towarzystw ubezpieczeniowych. Oferowana usługa to analiza ryzyka – szczególnie pod kątem ubezpieczeniowym – oraz zalecenia pokontrolne, w tym także dotyczące procesu inwestycyjnego. Kalkulacja prawdopodobnej maksymalnej szkody (PML), prawdopodobnej maksymalnej szkody powstałej w związku z przerwą w produkcji w następstwie zdarzenia losowego, prawdopodobnej maksymalnej szkody związanej z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Wykonywanie raportów z ubezpieczeniowej inspekcji technicznej, opisujących stan zakładu, jego zabezpieczeń i potencjalnych zagrożeń. Wzrastająca szkodowość z ryzyk związanych ze zdarzeniami losowymi spowodowała, że towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają baczniejszą uwagę na możliwe zagrożenia – czyli zabezpieczenia obiektów, jak i procesów produkcyjnych. W tym zakresie standardem stało się już korzystanie z usług inżynierów ryzyka. Z usług takich korzystają przede wszystkim towarzystwa ubezpieczeniowe, ale również – i to coraz częściej – same przedsiębiorstwa.


2. RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE.

Opis strat powstałych w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Przedmiotem opinii jest zarówno majątek trwały (nieruchomości, maszyny, urządzenia), jak nietrwały (np. pojazdy). Wycena wartości powstałej szkody, w oparciu o specjalistyczne programy – np. Eurotax, Audatex, Sekocenbud. Wyliczenie wielkości szkody dla celów odszkodowawczych – wysokość poniesionych strat z uwzględnieniem warunków ubezpieczenia – franszyzy integralnej, redukcyjnej, udziału własnego. Rozwój rynku ubezpieczeniowego pociąga za sobą wzrost ilości zgłaszanych szkód, a co za tym idzie zapotrzebowanie na usługi rzeczoznawcze.


Silesia Risk Piotr Kurek T: 327 000 960 F: 327 000 385 M: 608 386 960 piotr.kurek@silesiarisk.pl