O MNIE OFERTA BAZA WIEDZY KONTAKT

projekt: musk collective design, wykonanie: 10M
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej akt prawny określający warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustawa określająca:
1)  zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
2)  sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1, oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku;
3)  podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadać inne, niż określone w pkt 1, umowy ubezpieczeń obowiązkowych;
4)  zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym określa zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego, m.in. zawiera informacje: kto jest brokerem ubezpieczeniowy, jakie warunki musi spełnić aby zostać brokerem, jakich dokumentów może od brokera wymagać Klient

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny Księga Trzecia, Tytuł XXVII Umowa ubezpieczenia, art. 805- 834

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski art. 79 par. 1 pkt. 1, art. 94 par. 2, art. 157 par. 2, art. 182, Tytuł VIII Ubezpieczenie morskie art. 292-338

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych ustawa określa zasady ubezpieczeń eksportowych, w wypadku których wypłata odszkodowań jest zapewniona w drodze przekazywania zakładowi ubezpieczeń przez Skarb Państwa niezbędnych na ten cel środków.

UFG - portal zapytań do bazy danych o OC pojazdu tu można sprawdzić, na podstawie numeru rejestracyjnego, czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.Silesia Risk Piotr Kurek T: 327 000 960 F: 327 000 385 M: 608 386 960 piotr.kurek@silesiarisk.pl